Generalforsamling d. 23.2 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Beretning fra Redaktøren, Rejseholdet, Væveforum og Strikkecirkel
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af 2-3 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og suppleanter
9. Indkomne forslag
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Eventuelt

Ad 3. Foreningens regnskab bliver forelagt på generalforsamlingen, da det ikke foreligger ved bladets udsendelse.

Ad 4. Kontingent er fortsat 250kr

Ad 6. På valg er Jytte Dalsgaard og Karen Thomsen. Begge genopstiller.
Bestyrelsens formand Pelse Asboe har i øjeblikket orlov, så fungerende formand er Rikke Lyng Christensen. Der er til stadighed en ledig plads i bestyrelsen

Ad 7. Suppleanter: Aase Høegh og Karen Margrethe Andresen. Karen Margrethe genopstiller ikke.

Ad 8. Revisorer er Dorrit Søndergaard og Jette Buchholdt. Suppleant Lise Andersen

Ad 9. Forslag fra medlemmer skal sendes skriftligt til formanden se-nest 3 uger før generalforsamlingen.

Ad 10. Støtte til aktiviteter i Østjysk Tekstilkreds:

Skema til ansøgning om underskudsgaranti til aktiviteter i Østjysk Tekstilkreds regi udfyldes. Der udarbejdes budget, som skal godkendes af bestyrelsen og regnskabet for arrangementet indgår i kredsens regnskab, det vil sige at der ikke kan oparbejdes et overskud til senere brug for arrangørerne.

Skemaet skal indeholde: Aktivitet, Arrangør, Underviser, Program, Budget (Skema fremlægges til generalforsamlingen)